** جلسه رایگان با هدف آشنایی فرزندان عزیزمان با برنامه نویسی و برای دوره اسکرچ می باشد **