آموزش به کودکان باید به صورت غیرمستقیم و درقالب بازی باشد ، زیرا ایجاد علاقه در کودکان مهمترین عامل موفقیت در آموزش برنامه نویسی به کودکان می باشد.

دسته‌ها: